Johtajan empaattisuus ja suunnitelmallisuus avainasemassa yritysten äkillisissä muutoksissa

Blogi 11.5.2022. 

Miia Heikkinen, Henna Mikkonen, Jenni Sulila Oulun ammattikorkeakoulu

Maailma muuttuu koko ajan yhä nopeampaan tahtiin, ja sen myötä erilaiset muutostilanteet ovat nykyään hyvin yleisiä yrityksissä. Organisaatioiden tulisi pystyä luomaan uutta ja luopumaan entisistä toimintatavoista joustavammin, jotta yrityksen toimintakyky säilyy hyvänä muutoksesta huolimatta. 

Muutoksien laajuus vaihtelee paljon toimialasta ja yrityksen koosta riippuen, ja yritykset ovat joutuneet muokkaamaan toimintatapojaan erilaiseksi muun muassa koronapandemiasta johtuvien rajoitusten vuoksi. Yrityksen koko vaikuttaa selvästi siihen, kuinka voimakas muutostilanteen aiheuttama vaikutus yrityksen toimintaan on. Mikro- ja pienyrityksissä pienikin muutos, kuten esimerkiksi työntekijän irtisanoutuminen, voi saada aikaan kriisitilanteen, joka vaikuttaa merkittävästi yrityksen toimintaan, kun taas isommassa yrityksessä yhden työntekijän poislähtö ei usein juurikaan vaikuta yrityksen toimintaan laajasti. 

Tutkimme FOKUS-työhyvinvointihankkeeseen liittyvässä kehittämistyössä mikro- ja pienyritysten varautumista äkillisiin muutostilanteisiin, miten muutostilanteet ovat vaikuttaneet työhyvinvointiin, ja pyrimme löytämään keinoja muutostilanteista selviämiseen sekä työhyvinvoinnin johtamiseen. Tutkimuksen haastatteluihin osallistui yhteensä 11 yrittäjää tai yrityksen osakasta. Toimialoja oli laajasti mukana ja kaikki yritykset olivat oululaisia, mutta osan toiminta oli kansallista. Yritysten koot vaihtelivat yhden hengen toiminimestä 35 hengen osakeyhtiöön. 

Kehittämistyömme haastatteluissa nousi esiin muutamia yllättäviä tuloksia liittyen muun muassa siihen, miten yritykset ovat varautuneet muutostilanteisiin sekä johtajan rooliin yrityksessä. Haastatteluihin osallistuneista yrityksistä yhdelläkään ei ollut toimintasuunnitelmaa muutostilannetta varten, ja jopa puolet yrittäjistä oli sitä mieltä, että eivät jatkossakaan tarvitse erillistä toimintasuunnitelmaa muutostilanteita varten, vaan muutokseen reagoidaan sen tullessa kohdalle. Yritykset eivät ole selvästikään ymmärtäneet sitä, että muutostilanteisiin varautumattomuus vaikuttaa muutostilanteessa suoraan työntekijöiden stressin lisääntymiseen, työssä suoriutumiseen ja kokonaisvaltaiseen työhyvinvointiin. Edellä mainitut tekijät taas vaikuttavat suoraan yrityksen toimintakykyyn ja sen myötä yrityksen tulokseen. Toinen hieman yllättävä tulos oli se, että johtajan rooli nähtiin haastatelluissa yrityksissä hyvin vähäisenä, ja se saattaa osittain olla myös syy siihen, että toiminnasta puuttuu suunnitelmallisuus esimerkiksi muutostilanteisiin varautumisen osalta. 

Empaattisen johtamisen ja viestinnän vaikutus muutostilanteisiin ja yrityksen menestykseen

Haastavissa ja äkillisissä muutostilanteissa johtajan empaattisuus korostuu. Jokainen ihminen kokee muutoksen eri tavalla, joten hyvällä johtajalla on taito kohdata jokainen tilanteen vaatimalla tavalla. Kehittämistyön tutkimustuloksista kävi ilmi, että haastateltavat pitivät itseään empaattisena ja työntekijät huomioivana, rehellisinä, avoimina, joustavina ja inhimillisinä johtajina. Johtamistavassa korostui Leadership-johtaminen, mikä koettiin toimivimmaksi tavaksi muutoksen johtamisessa.

Empatiataidon on todettu parantavan eniten yrityksen nykyistä toimintaa ja auttavan, kun yritys kehittää toimintaansa. Erityisesti muuttuvissa ja stressaavissa tilanteissa empaattinen johtaja voi vaikuttaa paljon työntekijöiden jaksamiseen. Mitä empaattisempi johtaja on, sitä paremmin muutokset onnistutaan viemään yrityksessä läpi. Microsoftin keväällä 2021 tekemän tutkimuksen mukaan empatian merkitys johtamisessa on nostettu myös yhdeksi menestyksen avaimista, kun puhutaan hybridityöstä. Työntekijöiden tyytyväisyyttä, sitoutumista ja innovatiivista ajattelua voidaan edistää johtajien tuella työn ja vapaa-ajan tasapainon löytämiseksi.

Empatian lisäksi viestinnän merkitystä muutostilanteissa ei tulisi vähätellä Erityisesti ihmisten välinen kommunikointi on avainasemassa siinä, että ihmiset selviytyvät muutoksessa. Tämä asia tuli esiin myös kehittämistehtävän tutkimustuloksista, kun haastateltavat kertoivat käyvänsä päivittäin keskusteluja kasvokkain ja etänä.  

Yrityksillä olisi hyvä olla suunnitelma muutosten varalle. Samalla työhyvinvoinnin johtamiseen tulisi panostaa jo ennen kuin yritys kohtaa äkillisen muutoksen.  Jos työhyvinvoinnin pohja on kunnossa, työntekijät ovat joustavampia ja selviävät muutoksesta paremmin. 

Lähde: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022052411702